Akreditované vzdelávanie

Arteterapia – 64 hodinové vzdelávanie

Arteterapia (skupina začiatočníci) – vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

Cieľom kurzu arteterapia je získať základné informácie, vedomosti a zručnosti pri práci s jednotlivcom alebo skupinou so zameraním na ich sebapoznávanie, uvedomovanie si svojich limitov/hraníc a na celkový selfkoncept (sebavnímanie, sebaúctu, sebahodnotu) v kontexte arteterapie. Predstavíme metódy a postupy arteterapie na odhaľovanie a pomenovanie konkrétnych cieľov a aktuálneho životného zamerania pre situáciu, v ktorej sa klient/skupina môže nachádzať, zameriame sa na tému reziliencie a hľadania silných a slabých stránok. Širokým spektrom techník budeme hľadať podporu sebakompetencie žiť a zvládať svoj život, udržiavať ho v životnej rovnováhe a objavovať harmóniu a zmysel vo vlastnej tvorivej činnosti.

Kurz je určený: pre osoby pracujúce v pomáhajúcich profesiách, pre odborníkov ale aj širokú laickú verejnosť

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské

Obsah kurzu: Kurz sa skladá celkovo z 64 hodín, ktoré sú navrhnuté do 4 tematických častí (každý má 16 hodín) :

Časť 1:  Úvod do arteterapie, základné pojmy v arteterapii, self koncept (16 hodín)

Na začiatok si pozrieme na rôzne definície arteterapie, formách, metódach, využívaných materiáloch a rôznych prístupoch v arteterapii. Následne sa zameriame na definíciu pojmu self-koncept (sebapoňatie) a sebaúcta, faktory ktoré ovplyvňujú sebapoňatie a budeme sa venovať možnostiam využitia arteterapeutických metód pri posilňovaní vzťahu k sebe.

Časť 2: Východiská arteterapie a jej ciele, úvod do logoterapie a problematika zmysluplnosti žitia a krízových situácií v kontexte arteterapie (16 hodín)

Arteterapia ako psychodiagnostická a psychoterapeutická disciplína, jej ciele a možnosti využitia s rôznymi skupinami v rámci pomáhajúcich profesií. Potenciál logoterapie a hľadanie zmysluplnosti žitia v krízových situáciách za pomoci využitia arteterapie. Praktická časť so zameraním na arteterapeutické metódy a techniky pri práci s človekom v krízovej situácii.

Časť 3: Úvod do témy reziliencie a problematika hľadania svojich zdrojov v kontexte arteterapie, témy dôležitosti vyváženia života v kontexte arteterapie (16 hodín)

Sebaskúsenostná aktívna práca s arteterapeutickými aktivitami zameranými na uvedomovanie si svojich zdrojov zvládania a silných stránok.  Praktické ukážky využitia vybraných arteterapeutických metód a techník pri podpore odolnosti.  Nácvik analýzy vybranej ukážky z pohľadu arteterapeuta, určenie výhod a úskalí jednotlivých didaktických princípov u rôznych skupín klientov k téme vyváženosť.

Časť 4: Arteterapeutické metódy a techniky, formy arteterapie, ďalšie druhy expresívnych terapií, osobnosť arteterapeuta, supervízia (16 hodín)

Arteterapeutické postupy/stratégie využívané v praxi. Pohľad na osobnosť arteterapeuta. Druhy expresívnych terapií a ich využitie v terapeutickom procese. Definovanie pojmu arteterapeutický vzťah. Sledovanie terapeutického a diagnostického cieľa, vedenie klienta a vytvorenie bezpečného prostredia. Dôležitosť supervízie v terapeutickom procese s jednotlivcom, ale aj so skupinou.

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské

Lektorky: Mgr. Andrea Geseová , Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková PhD.

Miesto konania kurzu: Ateliér SOM DOMA, Štefánikova 5, Trnava

Termíny:

1 časť: 31.5.-1.6.2024

2 časť:  14.-15.6.2024

3. časť:   20.-21.9.2024

4. časť: 18.-19.10.2024

Minimálny počet účastníkov: 12

Maximálny počet účastníkov: 14

V prípade menšieho počtu účastníkov, môže byť vzdelávanie zrušené.

Kurz sa skladá celkovo zo 64 hodín (1 vyučovacia hodina je 45 minút) a je rozdelený do 4 častí. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. 

Cena: 560€ vrátane výtvarného materiálu

Cena pre člena SoSArte: 530€ vrátane výtvarného materiálu

Podmienky získania certifikátu:

  • Absolvovať minimálne 75% výučby

  • úspešná záverečná ústna/praktická skúška 

S účastníkmi vzdelávania bude podpísaná zmluva. Úhrada vzdelávania vo výške 100 % najneskôr 14 kalendárnych dní pred začatím vzdelávania.

Arteterapia – 64 hodinové vzdelávanie

 

Arteterapia (skupina pokročilí) – vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

Cieľom kurzu arteterapia je získať základné informácie, vedomosti a zručnosti pri práci s jednotlivcom alebo skupinou so zameraním na ich sebapoznávanie, uvedomovanie si svojich limitov/hraníc a na celkový selfkoncept (sebavnímanie, sebaúctu, sebahodnotu) v kontexte arteterapie. Predstavíme metódy a postupy arteterapie na odhaľovanie a pomenovanie konkrétnych cieľov a aktuálneho životného zamerania pre situáciu, v ktorej sa klient/skupina môže nachádzať, zameriame sa na tému reziliencie a hľadania silných a slabých stránok. Širokým spektrom techník budeme hľadať podporu sebakompetencie žiť a zvládať svoj život, udržiavať ho v životnej rovnováhe a objavovať harmóniu a zmysel vo vlastnej tvorivej činnosti.

Kurz je určený: pre osoby pracujúce v pomáhajúcich profesiách, pre odborníkov ale aj širokú laickú verejnosť

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské

Obsah kurzu: Kurz sa skladá celkovo z 64 hodín, ktoré sú navrhnuté do 4 tematických častí (každý má 16 hodín) :

Časť 1:  Úvod do arteterapie, základné pojmy v arteterapii, self koncept (16 hodín)

Na začiatok si pozrieme na rôzne definície arteterapie, formách, metódach, využívaných materiáloch a rôznych prístupoch v arteterapii. Následne sa zameriame na definíciu pojmu self-koncept (sebapoňatie) a sebaúcta, faktory ktoré ovplyvňujú sebapoňatie a budeme sa venovať možnostiam využitia arteterapeutických metód pri posilňovaní vzťahu k sebe.

Časť 2: Východiská arteterapie a jej ciele, úvod do logoterapie a problematika zmysluplnosti žitia a krízových situácií v kontexte arteterapie (16 hodín)

Arteterapia ako psychodiagnostická a psychoterapeutická disciplína, jej ciele a možnosti využitia s rôznymi skupinami v rámci pomáhajúcich profesií. Potenciál logoterapie a hľadanie zmysluplnosti žitia v krízových situáciách za pomoci využitia arteterapie. Praktická časť so zameraním na arteterapeutické metódy a techniky pri práci s človekom v krízovej situácii.

Časť 3: Úvod do témy reziliencie a problematika hľadania svojich zdrojov v kontexte arteterapie, témy dôležitosti vyváženia života v kontexte arteterapie (16 hodín)

Sebaskúsenostná aktívna práca s arteterapeutickými aktivitami zameranými na uvedomovanie si svojich zdrojov zvládania a silných stránok.  Praktické ukážky využitia vybraných arteterapeutických metód a techník pri podpore odolnosti.  Nácvik analýzy vybranej ukážky z pohľadu arteterapeuta, určenie výhod a úskalí jednotlivých didaktických princípov u rôznych skupín klientov k téme vyváženosť.

Časť 4: Arteterapeutické metódy a techniky, formy arteterapie, ďalšie druhy expresívnych terapií, osobnosť arteterapeuta, supervízia (16 hodín)

Arteterapeutické postupy/stratégie využívané v praxi. Pohľad na osobnosť arteterapeuta. Druhy expresívnych terapií a ich využitie v terapeutickom procese. Definovanie pojmu arteterapeutický vzťah. Sledovanie terapeutického a diagnostického cieľa, vedenie klienta a vytvorenie bezpečného prostredia. Dôležitosť supervízie v terapeutickom procese s jednotlivcom, ale aj so skupinou.

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské

Podmienka účasti kurzu Arteterapia (skupina pokročilí): Absolvovaný kurz arteterapie s našimi lektorkami

Lektorky: Mgr. Andrea Geseová , Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková PhD.

Miesto konania kurzu: Ateliér SOM DOMA, Štefánikova 5, Trnava

Termíny:

1 časť: 19.-20.4.2024

2 časť:  17.-18.5.2024

3. časť:   6.-7.9.2024

4. časť: 4.-5.10.2024

Minimálny počet účastníkov: 12

Maximálny počet účastníkov: 14

V prípade menšieho počtu účastníkov, môže byť vzdelávanie zrušené.

Kurz sa skladá celkovo zo 64 hodín (1 vyučovacia hodina je 45 minút) a je rozdelený do 4 častí. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. 

Cena: 560€ vrátane výtvarného materiálu

Cena pre člena SoSArte: 530€ vrátane výtvarného materiálu

Podmienky získania certifikátu:

  • Absolvovať minimálne 75% výučby

  • úspešná záverečná ústna/praktická skúška 

 

S účastníkmi vzdelávania bude podpísaná zmluva. Úhrada vzdelávania vo výške 100 % najneskôr 14 kalendárnych dní pred začatím vzdelávania. 

Artefiletika – 64 hodinové vzdelávanie

Cieľom kurzu artefiletika je získať základné informácie pri práci so skupinou so zameraním na riziká prevzatých presvedčení, predsudkov, netoleranciu inakosti a domnienok. Predstavíme si spôsob vedenia skupinovej práce v kontexte artefiletiky. Témy a techniky kurzu sú zamerané na vlastné uvedomenie si toho ako premýšľame, ako naše neoverené informácie a predstavy o sebe, svete a iných ľuďoch ovplyvňujú naše správanie a vnímanie. Naučíme sa ako pomocou artefiletickej intervencie podporiť vnímavosť, toleranciu, spoluprácu s inými ľuďmi. Zameriame sa na podporu a uvedomenie si vlastnej identity a jej dôležitosti pre individuálny rozvoj, rast a životné zameranie. Jednotlivé techniky prispejú k lepšiemu sebapoznaniu, sebahodnote, sebaprijatiu i prijatiu iných. Naučíme sa využívať techniky artefiletiky k pozitívnej zmene klímy v triede/skupine, v komunikácii a lepšej spolupráci s inými ľuďmi.

 

Kurz je určený: pre osoby pracujúce v pomáhajúcich profesiách, pre odborníkov ale aj širokú laickú verejnosť

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské

Lektorky: Mgr. Andrea Geseová , Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková PhD.

Miesto konania kurzu: Ateliér SOM DOMA, Štefánikova 5, Trnava

 

Obsah kurzu: Kurz sa skladá celkovo z 64 hodín, ktoré sú navrhnuté do 4 tematických častí (každý má 16 hodín) :

Časť 1: Úvod do artefiletiky (16 hodín)

Na začiatok si povieme o základných pojmoch v artefiletike jej ciele a východiská cez štruktúru a postup v artefiletickej práci. Následne sa zameriame na prácu s témou riziko predsudkov, presvedčení, domnienok a hodnotiacich výrokov a možnosti využitia techník artefiletiky vo vyučovacom procese. Zameriame sa na praktické ukážky k danej téme.

Časť 2: Práca s témou identita, spolupráca a rešpekt (16 hodín)

Zameriame sa na možnosti využitia techník artefiletiky v každodenných témach hlavne so zameraním na tému identity, spolupráce a rešpektu. Analyzujeme si vybranú ukážku z pohľadu učiteľa/artefiletika, určíme výhody a úskalia jednotlivých didaktických princípov u rôznych skupín klientov.

Časť 3: Práca s témou zdravé vzťahy  a techniky výtvarnej práce v artefiletike (16 hodín)

Zoznámime sa s artefiletikou v každodenných témach so zameraním na tému zdravé vzťahy. Prejdeme si špecifickými artefiletickými technikami a ich využitím pomocou rôznych výtvarných médií, zameriame sa na možnosti využitia rôzneho materiálu.

Časť 4: Formy artefiletiky, reflektívny dialóg (16 hodín)

Zoznámime sa s rôznymi formami artefiletiky a prejdeme si princípmi vedenia reflektívneho dialógu a zameriame sa praktické ukážky artefiletickej práce. Predstavíme si spôsob vedenia skupinovej práce v kontexte artefiletiky.

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské

Lektorky: Mgr. Andrea Geseová , Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková PhD.

Miesto konania kurzu: Ateliér SOM DOMA, Štefánikova 5, Trnava

 

Predbežné termíny 1 a 2 časti: 8.-9.11.2024, 22.-23.11.2024

Termíny 2 a 3 časti sa budú konať v r. 2025 a budú čoskoro zverejnené

 

Minimálny počet účastníkov: 12

Maximálny počet účastníkov: 14

V prípade menšieho počtu účastníkov, môže byť vzdelávanie zrušené.

 

Kurz sa skladá celkovo zo 64 hodín (1 vyučovacia hodina je 45 minút) a je rozdelený do 4 častí. Kurz patrí pod vzdelávací program ďalšieho vzdelávania a je akreditovaný Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. 

Cena: 560€ vrátane výtvarného materiálu

Cena pre člena SoSArte: 530€ vrátane výtvarného materiálu

Podmienky získania certifikátu:

 

  • Absolvovať minimálne 75% výučby

  • úspešná záverečná ústna/praktická skúška

Prečítajte si naše najnovšie články

Liečivá sila radosti

Práca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia vznikajú krásne…

Deň arteterapie – 8.marec

Sosarte pozýva svojich členov a kolegov v arteterapii na supervízne stretnutie formou arteterapie pod vedením arteterapeutky a supervízorky Mgr. Andrei…

Liečivá sila radosti

Práca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia vznikajú krásne…

Deň arteterapie – 8.marec

Sosarte pozýva svojich členov a kolegov v arteterapii na supervízne stretnutie formou arteterapie pod vedením arteterapeutky a supervízorky Mgr. Andrei…

Sledujte nás

Sledujte nás