GDPR

GDPR – Spracovanie osobných údajovv súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vám prinášame prehľad o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

 

Údaje prevádzkovateľa: Spoločnosť slovenských arteterapeutov, občianske združenie so sídlom Agátova 9,900 23 Viničné,
IČO: 55 408 851, email: sosarte.sk@gmail.com

1. Účel a právny základ spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom:

 • komunikácie s klientom,
 • spolupráce na základe zmluvného vzťahu,
 • objednávky kurzov, seminárov, prednášok, konferencií, vyplnením prihlasovacieho/objednávacieho formuláru cez našu web stránku,
 • Spracovanie záujmu o poradenské služby,
 • Vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu, seminára, vzdelávania

Poskytnuté údaje slúžia na účely vzájomnej komunikácie potrebnej pri realizácii objednávky.

2. Rozsah spracovania:

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome: meno priezvisko, ulica a súpisné číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, telefónne číslo, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa.

Osobné údaje poskytnuté za účelom vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu,  účasti na konferencii alebo odbornom seminári:  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,

Osobné údaje poskytnuté za prihlásenia za člena združenia: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, kontaktné údaje, informácie o štúdiu.

3. Doba uchovávania osobných údajov:

Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v bode 1 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu alebo osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú spracovávané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.

4. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

5. Práva dotknutých osôb:

 • Právo na prístup k údajom – Používateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov – Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 • Právo na opravu údajov – Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Žiadosť k oprave údajov môžete zaslať na adresu sosarte.sk@gmail.com
 • Právo podať sťažnosť – Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. Budeme však radi, ak sa v takomto prípade obrátite najskôr na nás. Zistené nedostatky radi napravíme.
 • Právo na likvidáciu údajov -Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované. Žiadosť k výmazu údajov môžete zaslať na adresu sosarte.sk@gmail.com
 • Zaznamenávanie požiadaviek používateľov- Prevádzkovateľ je Spoločnosť slovenských arteterapeutov, občianske združenie je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.
 • Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese objednávky (ak existujú) anonymizované. Žiadosť k výmazu údajov môžete zaslať na adresu sosarte.sk@gmail.com alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa, ktorá je Spoločnosť slovenských arteterapeutov, občianske združenie, Agátova 9, 900 23 Viničné

Prečítajte si naše najnovšie články

Liečivá sila radosti

Práca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia vznikajú krásne…

Deň arteterapie – 8.marec

Sosarte pozýva svojich členov a kolegov v arteterapii na supervízne stretnutie formou arteterapie pod vedením arteterapeutky a supervízorky Mgr. Andrei…

Liečivá sila radosti

Práca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia vznikajú krásne…

Deň arteterapie – 8.marec

Sosarte pozýva svojich členov a kolegov v arteterapii na supervízne stretnutie formou arteterapie pod vedením arteterapeutky a supervízorky Mgr. Andrei…

Sledujte nás

Sledujte nás